Szczegóły aktualności

Groźne dla środowiska i toksyczne, czyli praletryna, bromadiolone, etanol, permetryna, węglik wapnia, benzoesan sodu, szkło wodne sodowe, itp.
2012.07.07

Produkcja, odpady, pakowanie, magazynowanie, czy transport preparatów zawierających substancje aktywne: praletrynę, bromadiolon, permetrynę, cypermetrynę, tetrametrynę czy deltametrynę w dużych ilościach (Mg) stanowi poważne zagrożenie dla środowiska naturalnego: nie tylko dla pożytecznych owadów - pszczół (gatunek obecnie zagrożony wyginięciem), ale również dla systemu glebowego i wodnego oraz dla człowieka.

Uwalnianie substancji do środowiska, zwłaszcza z pojemników pod ciśnieniem, wymiana powietrza w halach produkcyjnych (preparaty na owady), jak również ze zbiorników, w procesie transportu, przepompowywania, mieszania czy napełniania komercyjnych opakowań jest procesem dopuszczonym technologicznie i stanowi tzw. emisję stałą. Ta emisja - bo hale produkcyjne i magazynowe nie są przecież hermetyczne - może stanowić z biegiem czasu poważne zagrożenie dla środowiska. Aktywne związki ulegają kumulacji.

Drugim poważnym zagrożeniem dla środowiska podczas produkcji i magazynowania preparatów zawierających aktywne substancje są awarie i nieprzestrzeganie norm bezpieczeństwa. Odpowiedzialni za takie zdarzenia są przede wszystkim ludzie, a nie tylko sprzęt i jego awaryjność. Emisja do atmosfery czy przedostanie się aktywnych substancji do wody lub gleby to poważne zagrożenie dla okolic zakładów przemysłowych.

Firma Bros w procesie produkcji preparatów zwalczających owady i gryzonie wykorzystuje groźne dla środowiska i toksyczne substancje. Podlegają one następnie składowaniu w magazynach. W karcie informacyjnej przedsięwzięcia polegającego na budowie hali magazynowo-produkcyjnej, inwestor przyznaje, że w ramach produkcji wykorzystywane będą następujące surowce/półprodukty: pralletryna, bromadiolone, etanol, permetryna, węglik wapnia, benzoesan sodu, szkło wodne sodowe, fosforan trójwapniowy bezwodny, aluminium proszek, kwas cytrynowy, saletra potasowa, fosforan monopotasowy, mocznik granulowany, fosforan disodu bezwodny, siarczan potasu pylisty, klej HOT-MELT i DEET.

Na liście produktów biobójczych dopuszczonych do obrotu przez firmę BROS (wg stanu na styczeń 2012 roku są to 133 pozycje), znajduje się także wiele innych podobnych substancji, które określane są jako groźne dla środowiska i toksyczne. Poniżej prezentujemy niektóre z używanych przez firmę Bros surowców wraz z ich charakterystyką:


1. praletryna, CAS 23031-36-9

Praletryna to substancja owadobójcza z grupy pyretroidów. Jest używana do produkcji preparatów przeciwko komarowatym, karaczanom i muchom domowym. Stanowi bardzo toksyczną substancję dla organizmów wodnych, z tego powodu należy szczególnie unikać rozpraszania produktu w środowisku.


2. bromadiolon, CAS 28772-56-7

Bromadiolon to substancja stosowana w trutkach pokarmowych na szczury i myszy. Bromadiolon może być wchłaniany przez przewód pokarmowy, przez płuca, lub poprzez kontakt ze skórą. Związek ten działa szkodliwie na organizmy wodne, może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Podczas produkcji czy magazynowania nie należy dopuścić, do przedostania się preparatu do kanalizacji, nie należy wyrzucać odpadów do śmieci domowych, lub ścieków. Należy unikać składowania w temperaturze powyżej 400C. Produkt nie opakowany (luzem) należy przechowywać w dobrze wentylowanym magazynie i unikać wdychania pyłu. Nie należy przechowywać preparatu luzem wraz z żywnością lub paszą.


3. permetryna, CAS 52645-53-1

Permetryna to organiczny związek chemiczny zaliczany do insektycydów trzeciej generacji. Należy do grupy syntetycznych pyretroidów. Jest to związek silnie trujący dla owadów - działa w sposób kontaktowy. Permetryna zabija przede wszystkim dorosłe osobniki. Preparat jest szkodliwy dla kotów, które są uczulone na permetrynę (kot nie powinien znajdować się w opryskanym pomieszczeniu przez min. 24 h). Substancja nie może być wprowadzana do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. Jeżeli produkt przedostanie się do kanalizacji lub wody, natychmiast powiadomić odpowiednie władze. Stosować tylko w dobrze wentylowanych pomieszczeniach. Trzymać z daleka od źródeł wysokiej temperatury i źródeł zapłonu. Wskazane jest podejmowanie środków ostrożności, aby podczas pracy z produktem unikać kontaktu ze skórą i oczami.


4. cypermetryna, CAS 52315-07-8

Cypermetryna to substancja owadobójcza z grupy pyretroidów używana w celu zwlaczania owadów. Produkt niebezpieczny dla środowiska. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Nie wolno dopuścić, żeby preparat dostał się do ścieków lub do obiegu wodnego. Jeżeli substancja przypadkowo dostanie się do ścieków to należy natychmiast powiadomić o tym lokalny zakład kanalizacyjny. W przypadku skażenia strumienia, rzeki lub jeziora należy powiadomić miejscowy wydział ochrony środowiska.


5. tetrametryna, CAS 7696-12- 0

Tetrametryna to substancja owadobójcza z grupy pyretroidów. Działa bardzo toksycznie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Nie dopuścić do przedostania się w stanie nie rozcieńczonym lub w dużych ilościach do wód gruntowych, wód powierzchniowych bądź do kanalizacji. W zbiornikach wodnych trujący także dla ryb i planktonu.


6. deltametryna, CAS 52918-63-5

Deltametryna syntetyczny insektycyd z grupy pyretroidów, substancja owadobójcza.

Działa szkodliwie na organizmy wodne; może powodować długo utrzymujące się niekorzystne zmiany w środowisku wodnym. Niebezpieczne produkty rozkładu w czasie pożaru mogą powstawać tlenki węgla (CO, CO2), tlenki azotu. Zabezpieczyć przed wprowadzeniem do miejskiego systemu wodno-kanalizacyjnego i cieków wodnych. Jeżeli produkt przedostanie się do kanalizacji lub wody, natychmiast powiadomić odpowiednie władze. Przechowywać w szczelnie zamkniętych, oryginalnych opakowaniach w dobrze wentylowanych pomieszczeniach magazynowych oznakowanych napisem: Magazyn środków ochrony roślin. Magazyn musi być wyposażony w system wentylacji ciągłej i awaryjnej, okna z szybami ograniczającymi oddziaływanie promieni słonecznych, instalację elektryczną gazoszczelną i pyłoszczelną, oddzielna bezodpływowa kanalizację, w temperaturze < 30 0C. W magazynie przechowuje się także opakowania po zużytych środkach. Przechowywać poza zasięgiem dzieci. Współczynnik podziału oktanol-woda: log Pow > 3, a więc produkt trudno ulega biodegradacji.

 

Newsletter

Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

KicinOnLine forum
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
Len Kicin
Infoczerwonak