Strona główna

Ta strona powstała z inicjatywy mieszkańców Kicina i Janikowa sprzeciwiających się planom budowy na pograniczu naszych miejscowości zakładu chemicznego firmy BROS - oferującej swoje produkty pod markami Bros, Biopon i happs.

Uważamy, że tego typu inwestycja bezpowrotnie zniszczy wyjątkowy krajobraz i może stanowić zagrożenie dla przyrody i ludzi.

Poniżej przedstawiamy podstawowe informacje o planowanej budowie, naszych działaniach i ich rezultatach.

Prosimy o przyłączenie się do naszego protestu.

 

1. MIEJSCE PLANOWANEJ INWESTYCJI FIRMY BROS

Miejsce planowanej inwestycji znajduje się na terenie otuliny Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka, na terenie gminy Swarzędz, sołectwo Janikowo, w bezpośrednim sąsiedztwie terenu gminy Czerwonak, sołectwo Kicin. Planowana inwestycja położona jest ok. 250 m od najbliższych zabudowań mieszczących się we wsi Kicin przy ul. Jonschera oraz ok. 800 m od najbliższych zabudowań mieszczących się we wsi Janikowo przy ul. Zakątek i Cicha. Sąsiadujące tereny to tereny rolnicze oraz tereny przeznaczone na budowę rezydencjalną. Inwestycja jest oddalona o 1 km od zabytkowego kościoła św. Józefa Oblubieńca w Kicinie, będącego jednym z kościołów leżących na Szlaku kościołów drewnianych wokół Puszczy Zielonka oraz około 1,2 km od Szkoły Podstawowej im. Augusta Cieszkowskiego w Kicinie.

Planowana inwestycja położona jest na terenie określonym w Planie ochrony Parku Krajobrazowego Puszcza Zielonka (rozporządzenie nr 4/05 Wojewody Wielkopolskiego z dnia 4 kwietnia 2005 r.) jako strefa ochrony korytarzy ekologicznych (obszar chronionego krajobrazu), jednocześnie sąsiadując z terenem określonym w ww. planie jako strefa ochrony krajobrazu kulturowego związanego z rolnictwem w otulinie parku.


Źródło: wskazanie miejsca planowanej inwestycji firmy Bros w Google Maps
 


Źródło: Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia – budowa hali magazynowej firmy BROS Sp.j.
na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz

 

Rzuty porównujące zagospodarowanie przestrzeni w wariancie dla:
hali magazynowej (wariant 1) oraz w wersji dla hali magazynowo-produkcyjnej (wariant 2)
(różnicą jest wyłącznie wyznaczenie obszarów produkcyjnych w hali przy wariancie 2)

Źródło: Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia – budowa hali magazynowej firmy BROS Sp.j. na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz Źródło: Karta informacyjna planowanego przedsięwzięcia – budowa hali magazynowo-produkcyjnej z częścią biurową na terenie działek 10/10, 10/41, 10/42, 10/43, 10/45 w Janikowie gmina Swarzędz

2. OPIS PLANOWANEJ INWESTYCJI FIRMY BROS

Firma BROS planuje zrealizowanie inwestycji alternatywnie jako:

1) hali magazynowej (o wysokości 12 m oraz powierzchni 48.511 m2) wraz z częścią biurową, parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zlokalizowana ma być na terenie pięciu działek o łącznej powierzchni 13,8617 ha. Hala magazynowa wykorzystana ma być jako magazyn produktów i surowców do produkcji środków owadobójczych i nawozów. Na terenie przedsięwzięcia ma zostać wykonany m.in. parking na 150 samochodów osobowych, drogi wewnętrzne do obsługi samochodów ciężarowych (TIR), zbiornik p.poż. o pojemności 2100 m3 oraz pozostała infrastruktura. Firma w karcie informacyjnej dotyczącej hali magazynowo-produkcyjnej stwierdza, że lokalizacja na opisanym terenie hali magazynowej bez części produkcyjnej jest rozwiązaniem niekorzystnym ekonomicznie dla inwestora.

2) hali magazynowo-produkcyjnej (o wysokości 12 m oraz powierzchni 48.511 m2) z częścią socjalną oraz uruchomieniu na jej terenie produkcji środków owadobójczych i nawozów wraz z częścią biurową, parkingiem oraz infrastrukturą towarzyszącą. Inwestycja zlokalizowana ma być na terenie pięciu działek o łącznej powierzchni 13,8617 ha. Część produkcyjna powstałej hali ma służyć produkcji środków na owady, środków na gryzonie oraz produkcji nawozów, natomiast pozostała część hali będzie wykorzystana jako magazyn produktów i surowców do produkcji środków owadobójczych i nawozów. Na terenie przedsięwzięcia ma zostać wykonany m.in. parking na 150 samochodów osobowych, drogi wewnętrzne do obsługi samochodów ciężarowych (TIR), zbiornik p.poż. o pojemności 2100 m3, silos stojący do zboża o wysokości 10m i średnicy 3,5 m, zbiorniki na alkohole w ilości 7 szt. po 35 m3 każdy, zbiorniki na gaz propan/butan w ilości 14 szt. o łącznej pojemności około 105 m3 oraz zbiorniki robocze na nawozy płynne zamontowane w hali pod posadzką w ilości 2 szt. o łącznej pojemności 50 m3.
Firma informuje, iż w ramach produkcji wykorzystywane będą następujące surowce/półprodukty: pralletryna, bromadiolone, etanol, permetryna, DEET, węglik wapnia, benzoesan sodu, szkło wodne sodowe, fosforan trójwapniowy bezwodny, aluminium proszek, kwas cytrynowy, saletra potasowa, fosforan monopotasowy, mocznik granulowany, fosforan disodu bezwodny, siarczan potasu pylisty, klej HOT-MELT.


Burmistrz Miasta i Gminy Swarzędz w wydanym postanowieniu nakładającym obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko uznaje, iż po zrealizowaniu inwestycji byłaby ona zaliczana do tzw. zakładów stwarzających zagrożenie wystąpienia poważnych awarii (tj. albo zakładu o zwiększonym ryzyku, albo o dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii przemysłowej).

W piśmie Zespołu Parków Krajobrazowych Województwa Wielkopolskiego wyrażona jest natomiast negatywna opinia,  dotycząca planowanej inwestycji, prezentująca, iż lokalizacja przedsięwzięcia firmy Bros na przedmiotowym terenie stanowi zagrożenie dla środowiska w kontekście utraty walorów krajobrazowych i kulturowych tego terenu polegające na bezpowrotnym zniszczeniu naturalnie ukształtowanego terenu.

 

3. Miejsce Inwestycji

 

BROS - inwestycja KICIN i Janikowo

BROS - inwestycja KICIN i Janikowo

BROS - inwestycja KICIN i Janikowo

BROS - inwestycja KICIN i Janikowo

Newsletter

Bądź na bieżąco - zapisz się do naszego newslettera!

KicinOnLine forum
Park Krajobrazowy Puszcza Zielonka
Len Kicin
Infoczerwonak